Milloin Tick-the-Code -menetelmää tarvitaan?

(ODOTTAMATTOMAT) VIIVÄSTYKSET Kun viivästykset ovat inhottavia ja tapahtuvat liian usein. Ne yllättävät ja sotkevat aikataulun. Viiväs­tyk­sistä toipuminen vaatii yleensä kovaa työtä, jopa ylitöitä arvaa­mat­toman pitkän aikaa. PINNISTELEVÄT, KIIREISET KEHITTÄJÄT Kun projektin eteneminen näyttää pysähtyneen. Vaikka kaikki työs­ken­te­levät (kuumeisen) kiirei­sesti, ei mitään tunnu valmistuvan. Uusi kriisi odottaa jo ennen kuin edes tämän­hetkinen on voitettu, jatkuva aika­pula tappaa inno­vaa­tion, ilon ja työ­motivaation. PAISUNUT TESTAUS Kun mark­ki­noille pääsee viallisia tuotteita ja asiakkaat löy­tä­vät noloja vikoja. Koskaan ei ole tar­peek­si resursseja (aikaa, ihmi­siä, rahaa) testaukseen. Testi­osasto haluaa aina vain lisää. Mitä enem­män testataan, sitä enemmän vikoja paljastuu. Vaik­ka testauksen tuotto siihen si­joi­te­tul­le pääomalle on jo kauan sitten pai­nu­nut nega­tiiviseksi, näyttää silti siltä, että PITÄÄ testata vielä enem­män. TOISTUVAT VIAT Kun ohjelmisto rik­kou­tuu sitä kor­ja­tes­sa. Ärsyttävimpiä vikoja ovat sel­lai­set, jotka tiimi korjaa vain löy­tääk­seen ne rikkonaisina uudestaan myö­hem­min. Kor­jaa­mi­nen itses­sään on jo usein tarpee­tonta, mutta kor­jaus­ten kor­jaa­minen se vasta "roh­kai­sevaa" onkin.
VÄITE: Kaikkien näiden - ja monien muiden - oireiden LÄÄKE on Tick-the-Code.
KATSELMOINTI ON ERITTÄIN TEHOKASTA Tutkimukset osoittavat, että katsel­moinnit ovat erittäin tehokkaita, jol­lei­vät jopa kaikkein tehokkaimpia laatu­menetelmiä. Toisenlainen nä­kö­kul­ma, selkeä tavoite ja jär­jes­tel­mäl­li­nen etsintä paljastavat useita projektin parannus­mahdol­li­suuk­sia. TICK-THE-CODE ON TULOKSELLISTA Eräässä kokeessa siihen osal­lis­tuneet 39 ohjelmisto­suunnittelijaa pa­ran­si­vat löydös­määriään keski­määrin viisin­kertaisesti. Jos pro­jek­tinne ih­mi­set tekisivät jatkuvasti viisi kertaa enemmän parannuksia, kuin he tällä hetkellä tekevät, eikö pro­jek­tinne sujuisi joutuisammin?! TICK-THE-CODE LASKEE STRESSITASOJA Toteuttamalla Tick-the-Code -me­ne­tel­mäl­lä löydettyjä paran­nuk­sia voi ehkäistä useita vikoja ennalta. Pie­nem­pi vikatiheys tar­koit­taa vä­hem­män testaamista ja vähem­män kor­jauk­sia. Täysi toi­min­nal­lisuus saa­vu­te­taan no­pe­am­min, eikä tarvitse py­säh­tyä niin usein korjaamaan jotain. APUA YSTÄVILTÄ Kehittäjän ei tarvitse olla ekspertti projektissanne voidakseen tikata sen koodia. Kuka tahansa kyvykäs ke­hit­täjä käy. On mahdollista käyttää ih­mi­siä projektin ulkopuolelta kaikkein kiireisimmässä vaiheessa ja siten pi­tää laatutaso korkealla. Joskus kyky lainata resursseja (ja kyky käyttää niitä tehokkaasti) voi pe­las­taa pro­jek­tin.

Kuinka parhaiten käyttää Tick-the-Code -menetelmää?

SUUNNITTELEMALLA Aivan kuten muidenkin laatu­toi­min­to­jen tapauksessa, tarvitaan aikaa. On paras varata aikaa myös Tick-the-Code -menetelmälle. LEVITTÄMÄLLÄ Kouluttakaa niin monta kehittäjää kuin vain suinkin mahdollista, mieluiten kaikki. Siten käytössä on aina joku, joka osaa tikata. SEKOITTAMALLA Koska koodin tikkaus levittää tietoa, on hyvä sekoittaa mukaan mahdol­li­simman monia ihmisiä. Vaikka he työskentelisivätkin eri projekteissa, he voivat auttaa toisiaan ja tikata toistensa koodia. Tällä tavalla useampi kehit­täjä saa tietää projektista. Varamiehet ovat aina hyvä olemassa. PITÄMÄLLÄ Pitäkää huolta, että kehittäjät tik­kaa­vat koodiaan säännöllisesti. Laatu jää aivan liian helposti unoh­duksiin projektikiireessä. Muis­ta­kaa, että viat aiheuttavat vii­väs­tyk­siä ja että tik­kaus ehkäisee vikoja. Pitäkää ih­mi­set tikkaamassa!
YHTEENVETO: Käyttäkää Tick-the-Code -menetelmää säännöllisesti ja riittävän usein. Varatkaa sille aikaa ja ottakaa mukaan tikkaukseen muiden projektien henkilöstöä. Sitten vain korjaatte kerääntyvät hyödyt.
NOPEAMMAT TOIMITUKSET Virheitä ehkäisemällä työ valmistuu aiemmin. Paljon aikaa säästyy investoimalla vähän aikaa Tick-the-Code -menetelmään. Asi­ak­kaat tulevat pitämään no­peam­mista toi­mi­tuk­sistanne. VÄHEMMÄN KORJAUKSIA Projektin vasteaika virheisiin rea­goin­nissa nopeutuu. Avointen vir­hei­den listat pie­ne­ne­vät ja mitä tahansa korjataankin, pysyy korjattuna. ONNELLISEMMAT KEHITTÄJÄT Kehittäjistä tulee onnellisempia, sillä he voivat keskittyä mie­lek­käi­siin tehtäviin samojen vanhojen asi­oi­den ikuisen korjaamisen sijasta. Tick-the-Code itsessään on mie­le­käs haas­te joka käyttökerralla. LUOTETTAVAMMAT AIKATAULUT Kun voitte luottaa kehittäjienne ky­kyyn toimittaa mitä he lupaavat, eikä ikäviä yllätyksiä esiinny, voitte suun­ni­tella projektinne suu­rem­mal­la var­muu­della. Lu­pauk­sen­ne pi­tä­vät.